जान्ने कुरा -Horseshoe crab- हाम्रो लागि बहुमुल्य तर लोप हुदै गएको गंगटा.

जान्ने कुरा -Horseshoe crab- हाम्रो लागि बहुमुल्य तर लोप हुदै गएको गंगटा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *